چگونگی تعبیر خواب بر اساس قرآن

تعبیر خواب بر اساس قرآن این گونه است که هر کسی خوابی را ببیند و بخواهد بداند تعبیر آن چه می شود به عوض هر شب یکی از سوره های قرآن را باید تعبیر بگیرد. در ادامه به تعبیر خواب به روایت قرآن می پردازیم

اگر در شب اول از ماه خواب ببیند سوره فاتحه را باید بیابد که از روی آیه اول آن می توانیم دریابیم که معنی خواب فرد در این شب این است که حکمی از شخص بزرگی به دست او می رسد.

تعبیر خواب,تعبیر خواب بر اساس قرآن,تعبیر خواب به روایت قرآن,

اگر در شب دوم خواب ببیند بر اساس سوره بقره می توان گفت که حکمی به دست او خواهد رسید که باعث خوشحالی و جاه منزلت او می شود.

اگر در شب سوم خواب ببیند سوره آل عمران آیه سوم است که سه چیز متعاقب سه آیه و دلیل به رسیدن آن سه چیز دارد.

اگر در شب چهارم خواب ببیند سوره نسا و آیه چهارم است که آن به این معنی است زنی یا ثروت عظیمی به وی می رسد.

اگر در شب پنجم ماه خواب ببیند تعبیر خواب بر اساس قران در سوره مائده این چنین استناد می شود که از اهل کتاب یهود و نصاری نفعی به او می رسد.

اگر در شب ششم خواب ببیند با توجه به سوره انعام و آیه ششم می توان گفت که چیزی ناخوشایند به صاحب خواب می رسد.

اگر در شب هفتم ماه خواب ببیند طبق سوره اعراف آیه هفتم می توان گفت شما برخی از کارهای خود را به اشخاصی می سپارید که آن ها هم در صدد رفع این کارها بر می آیند.

اگر در روز هشتم خواب ببینید طبق سوره انفال آیه هشتم می توان گفت بین بیننده خواب و شخصی دعوا و کدورتی وجود دارد.

اگر در روز نهم از ماه خواب ببینید طبق سوره نهم توبه و آیه نهم قابل ذکر است که بگوییم دو نفر برای قطع معامله ای به نزد بیننده خواب می آیند.

اگر در روز دهم خواب ببینید بر اساس سوره یونس و تعبیر خواب بر اساس قرآن و سند می توان گفت که به بیننده خواب در دنیا و آخرت خیر و منفعتی خواهد رسید.

تعبیر خواب قرآنی,تعبیر خواب,تعبیر خواب بر اساس قرآن,

اگر در شب یازدهم خواب ببینید بر اساس سوره هود و آیه یازدهم باید بگوییم که کاری برای بیننده خواب به وجود می آید که در نظر مردم سخت می باشد.

اگر در شب دوازدهم خواب ببینید با توجه به سوره یوسف و آیه دوازدهم می توان گفت که عزیزی از وی دور می شود و عاقبت او بسیار نیکو می شود.

اگر در شب سیزدهم خواب ببینید با توجه به سوره رعد و آیه سیزدهم قابل ذکر است که چیزی که باعث ناراحتی وی شود به او می رسد.

اگر در شب چهاردهم خواب ببینید با توجه به سوره ابراهیم و آیه چهاردهم باید بگوییم کسی که دوست یا دشمن فرد باشد به او می رسد.

اگر در شب پانزدهم خواب ببینید طبق تعبیر خواب بر اساس قرآن می توان گفت که شخصی با صاحب خواب وارد گفتگویی می شود که نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

اگر در شب شانزدهم خواب ببینید طبق سوره نحل و آیه شانزدهم باید بگوییم که از طرف شخصی بزرگ به بیننده خواب منفعتی خواهد رسید.

اگر در شب هفدهم خواب ببینید بر اساس سوره بنی اسرائیل و آیه هفدهم می توان گفت که موضوعی که باعث حزن و ناراحتی بیننده خواب می شود به او می رسد و در نهایت برای او رفع بلا می کند.

اگر در شب هجدهم خواب ببینید می توان گفت بر طبق سوره کهف آیه هجدهم در ماه گذشته خیری غلط به فرد رسیده که در این ماه ظاهر می شود.

اگر در شب نوزدهم خواب ببینید بر اساس سوره مریم می توان گفت رسولی از طرف شخصی بزرگ به نزد بیننده خواب می رود و خبرهای خوبی به وی می دهد.

اگر در شب بیستم خواب ببینید باید بگوییم که بر اساس سوره طه و آیه بیستم حجت و برهانی در تحت تصرف بیننده خواب در می آید.

اگر در شب بیست و یکم خواب ببینید باید بگوییم که طبق سوره انبیا کسی که با صاحب خواب دچار مشکل است کدورت آن بر طرف می شود.

اگر در شب بیست و دوم ماه باشد طبق سوره بیست و دوم و آیه بیست و دوم می توان گفت قضیه ای اتفاق می افتد که باعث ناراحتی او می شود.

اگر در شب بیست و سوم ماه خواب ببیند طبق تعبیر خواب بر اساس قران باید بگوییم که فرد خواب بیننده را خیر و نیکویی رسد که خود آن را باور نخواهد کرد.

اگر در شب بیست و چهارم خواب ببینید با توجه به سوره نور با فرد بیننده خواب دعوا و خصومتی پیش می آید.

اگر در شب بیست و پنجم خواب ببینید طبق سوره فرقان می توان گفت که مصیبتی بزرگ و خصومتی ناخوشایند برای شما پیش می آید.

اگر در شب بیست و ششم خواب ببینید بر اساس سوره شعرا می توان گفت که شخصی بزرگ در مقاوم موعظه نزد وی می رود.

اگر در شب بیست و هفتم خواب ببینید با توجه به سوره نحل می توان گفت که خبری به وی می رسد که جاسوسی در پی آن می باشد.

اگر در شب بیست و هشتم خواب ببینید بر اساس سوره قصص شخصی نزد شما می آید که قصد دارد شما را برای کاری راضی کند.

اگر در شب بیست و نهم خواب ببینید طبق تعبیر خواب بر اساس قرآن و سند می توان گفت که بیننده خواب مامور می شود میان افرادی صلح برقرار کند.

اگر در شب سی ام خواب ببینید بر اساس سوره روم می توان گفت موضوعی پیش می آید که کسی سخنان شما را گوش نخواهد داد. این نکات بر اساس تعبیر خواب به روایت قرآن می باشد.

اشتراک گذاری: